dam Image
Nya regler för testmetoder för mätning av förbrukning, utsläpp och skadliga ämnen.

MER VERKLIGHETSNÄRA. MINDRE OSÄKERHET.

EU-körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) infördes 1992. Sedan dess har alla värden för bränsleförbrukning och utsläpp från fordon beräknats med hjälp av den metoden.

Från och med 1 januari 2020 har WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedure) helt ersatt den tidigare körcykeln NEDC. Den nya testmetoden kompletteras dessutom med ett utsläppstest där mätningen utförs direkt under körning på väg: RDE (Real Driving Emissions).

Från NEDC till WLTP.

MER REALISTISKA FÖRBRUKNINGS- OCH UTSLÄPPSVÄRDEN TACK VARE MER VERKLIGHETSNÄRA TESTFÖRHÅLLANDEN.

Eftersom WLTP-metoden ligger närmare verkliga förhållanden ger den här metoden mer realistiska resultat. Några av förändringarna jämfört med NEDC är en avsevärt längre körcykel (30 i stället för 20 minuter) och betydligt högre hastigheter.

För att kunna räkna ut exakta koldioxidvärden provas inte bara standardutrustade bilar i den nya körcykeln, utan även bilar med extrautrustning. Det innebär att två värden anges för varje bilmodell: det lägsta och det högsta standardvärdet för förbrukning beroende på aerodynamik, vikt och rullmotstånd.

Tack vare WLTP kan du i framtiden se förbrukning och koldioxidvärde för varje enskild bil. För bilar med en viss specificerad utrustning kan standardvärden beräknas direkt. Fastän den här metoden är mer exakt kan förstås avvikelser förekomma. Förbruknings- och koldioxidvärden beror även på olika topografiska förhållanden, klimatet och din personliga körstil. Trafiksituationen, aktuell last och användning av utrustning som klimatanläggning påverkar också bilens förbrukning. En sak är säker: Eftersom testvillkoren är mer realistiska än tidigare, är det sannolikt att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för bilar med förbränningsmotor blir högre på papperet och för elbilar blir räckvidden kortare. Detta har dock ingen negativ inverkan på den verkliga bränsleförbrukningen eller räckvidden. BMW Group utvecklar ständigt ny teknik för att förbättra förbrukningen och räckvidden. 

MINI arbetar redan med att ställa om till den nya testmetoden och förbereder stegvis sitt framtida utbud med nya bilar, nya motorvarianter och tekniska modifieringar. På så sätt säkerställer vi att alla bilar i BMW Groups modellprogram alltid är testade och godkända enligt gällande bestämmelser.

Från och med september 2017 är WLTP obligatorisk för nya typgodkännanden. Lagstiftningen anger dock att värdena som mäts med WLTP först kommer att anges som omvandlade NEDC-värden. EU-kommissionen har utvecklat en teknik för detta som kommer att gälla för alla biltillverkare. Den här fasen är till för att underlätta övergången. Hur länge den varar beror på respektive lands lagstiftning och varierar mellan olika länder.

Från och med september 2018 måste alla nya bilar som säljs i EU, Schweiz, Turkiet, Norge och Liechtenstein vara WLTP-testade.

Senast december 2020 måste alla länder som tillämpar EU:s lagstiftning om fordonsregistrering garantera att det finns tillgång till WLTP-värden för alla bilar.

”DET NYA TESTET SÄKERSTÄLLER ATT LABORATORIEMÄTNINGAR BÄTTRE MOTSVARAR EN BILS PRESTANDA VID KÖRNING PÅ VÄG.”*
     

– European Automobile Manufacturers Association

 

JÄMFÖRELSE MELLAN NEDC OCH WLTP.

Här är de konkreta skillnaderna mellan den gamla och den nya testmetoden.

Testmetod
NEDC
WLTP
Testtid
20 minuter
30 minuter
Sträcka
11 km
23,5 km
Andel på tomgång
25 %
13 %
Testfaser
Stadskörning, landsväg (blandad körning)
Låg, medelhög, hög, extra hög, (blandad körning) samt ”city” för elbilar och laddhybrider
Hastighet
I genomsnitt: 34 km/h Max.: 120 km/h I genomsnitt: 46,6 km/h Max.: 131 km/h
Starttemperatur
20–30° C Kallstart 14 °C (testat vid 23 °C, korrigerat för 14 °C) Kallstart
Extrautrustning
Tas inte med i beräkningen
Hänsyn tas till all extrautrustning och dess inverkan på aerodynamik, vikt och rullmotstånd.

REAL DRIVING EMISSIONS.

BEGRÄNSNING AV SKADLIGA ÄMNEN PÅ VÄGEN.

Förutom WLTP -uppgifter är alla biltillverkare också skyldiga att ange RDE -värden (Real Driving Emissions) från och med september 2018. Vid RDE - tester mäts utsläpp av skadliga ämnen, till exempel partiklar och kväveoxider (NOx), direkt under körning på väg. På så sätt fastställs genomsnittliga utsläppsvärden som kan förväntas uppkomma vid faktisk körning i vardagen.

För att ytterligare reducera utsläppen av skadliga ämnen använder BMW olika metoder för avgasrening i sina bilar, bland annat BluePerformance med SCR - katalysator och partikelfilter i diesel - och bensinmodeller. Därmed klarar BMW de lägre gränsvärdena i avgasnormen EU6c, som alla nytillverkade bilar måste uppfylla från och med hösten 2018. Den nya EU6c -normen anger ett lägre gränsvärde för bensindrivna bilar än EU6b. För dieseldrivna bilar gäller samma gränsvärde som tidigare.

EU:S AVGASNORMER.

dam Image

LÄGRE VÄRDEN. STÖRRE UTMANINGAR.

EU:s avgasnormer anger de gränsvärden som gäller inom EU för utsläpp av till exempel kväveoxider och partiklar. Gränsvärdena varierar beroende på motor och biltyp. För att förbättra luftkvaliteten och minska påverkan på klimatet skärps dessa gränsvärden allt mer. Det leder till nya utmaningar för biltillverkarna.

Vanliga frågor. Våra svar.

Vad är WLTP?

Förkortningen WLTP står för Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. 

Detta innebär en ny testmetod som ger mer realistiska värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp och den började gälla för alla bilar från och med september 2018. Den ersätter den tidigare NEDC-metoden. 

> Mer information finns här

 

Vad innebär WLTP-körcykeln?

En bils förbrukning och utsläpp beror bland annat på körstil. Därför har kördata från hela världen samlats in för att användas i WLTP. Utifrån dessa data har fyra representativa testfaser med olika snitthastighet definierats: låg, medelhög, hög och extra hög. Dessa faser innehåller olika kraftiga accelerationer, antal inbromsningar och stopp för att efterlikna verkliga körsituationer i största möjliga utsträckning. Körcykeln består av en kombination av dessa faser som anges som ett kombinerat värde i informationen från tillverkaren. Eftersom elbilar och laddhybrider särskilt används i tätorter omfattar deras körcykel en femte fas: City-fasen. Här anges medelhastigheterna låg och medelhög.

Vad gör MINI för att möta kraven i den nya WLTP-metoden?

MINI arbetar redan nu med att ställa om till den nya testmetoden och förbereder stegvis sitt framtida utbud med nya bilar, nya motorvarianter och tekniska modifieringar. På så sätt säkerställs att alla bilar i vårt modellprogram alltid uppfyller de krav och regler som ställs i gällande lagar och bestämmelser.

Du kan alltid lita på att bilar från BMW Group uppfyller kraven i lagar och bestämmelser. Detta bekräftas av resultaten i officiella undersökningar på nationell och internationell nivå.

Vad innebär WLTP för mig?

När WLTP införs kommer de värden som anges för förbrukning och koldioxidutsläpp att ligga närmare värdena vid verklig körning. Testmetoden WLTP tar även med eventuell extrautrustning i beräkningen, vilket gör värdena mer realistiska eftersom de tar hänsyn till hur just din bil är konfigurerad. Samtidigt innebär siffror som ligger närmare verkligheten att bilar med förbränningsmotor får högre förbruknings- och koldioxidvärden och att elbilars och laddhybriders angivna räckvidd sänks. Beroende på vilka lagar och bestämmelser som gäller i olika länder kan även skatter som baseras på koldioxidvärdet påverkas. 

> Mer information finns här 

Vad är RDE?

Förkortningen RDE står för Real Driving Emissions. Detta är en ny metod för att beräkna utsläpp av skadliga ämnen som kväveoxider (NOx)
och partiklar. Den avgörande skillnaden är att mätningen utförs vid körning på väg under realistiska förhållanden och inte i ett laboratorium. Mätningen görs genom att portabel utsläppsmätutrustning (Portable Emissions Measurement System, PEMS) ansluts till testbilens avgasrör. 

> Mer information finns här

Vad är EU6?

Euro 6 är den nu gällande avgasnormen för utsläpp och skadliga ämnen. Den anger lägre gränsvärden för utsläpp av partiklar och kväveoxid från bilar än den tidigare normen EU5. Från och med september 2018*, är det avgasnormen EU6c som gäller och därmed sänks gränsvärdena för partikelutsläpp för bensindrivna bilar ännu mer. För dieseldrivna bilar gäller dock samma partikelgränsvärden som i både EU6b och EU6c. Med EU6d-TEMP från och med september 2019* och EU6d från och med januari 2021* sänks gränsvärdena för partiklar och kväveoxider ytterligare något för att motsvara RDE-testmetoden.  

*Gäller nya bilar. För nya bilmodeller gäller den nya avgasnormen ett år tidigare.

Vad är en SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction)?

För att ytterligare reducera bilars avgasvärden tillförs en vätska som kallas AdBlue® till dieselmotorernas avgassystem. Tack vare SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction) med AdBlue®-insprutning reduceras utsläppen av kväveoxider med upp till 90 procent. Det som återstår är vattenånga, kväve och koldioxid. Det som återstår är vattenånga, kväve och koldioxid. 

Vad är BluePerformance?

MINI använder BluePerformance-teknik för att bilarna ska släppa ut ännu mindre kväveoxider. Tack vare denna metod kan dieselmotorns utsläppsvärden optimeras ytterligare. Förutom partikelfilter och NOx-fälla är vissa modeller också utrustade med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) med AdBlue®-insprutning, vilket ytterligare minskar mängden kväveoxider i avgaserna.

 

 

Vad är ett partikelfilter?

Ett partikelfilter minskar mängden partiklar i diesel- och bensinmotorer.