MINI Data Privacy

Ämnesöversikt

    

 • Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter?

  BMW Northern Europe AB (nedan kallad " BMW Sverige" eller "Vi"), organisationsnummer 556313-5002, med registrerad adress Vetenskapsvägen 10, Box 794, 191 27 Sollentuna, Sverige), är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU: s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") vid behandlingen av dina personuppgifter. 

   

  I Sverige samordnar BMW Sverige försäljning och distribution av MINI-bilar, MINI originaldelar, tillbehör och relaterade tjänster via den organisatoriska enheten MINI Sverige (nedan kallad "MINI Sverige"). 

   

  Enligt MINI Sverige ger även andra organisatoriska enheter inom BMW Sverige aktivt stöd till befintliga och potentiella kunder i Sverige. MINI Connected och MINI Online Shops är de viktigaste operativa enheterna som tillhandahåller sådant stöd. 

   

  MINI Sverige auktoriserar MINI-Partner och MINI-verkstäder (båda nedan gemensamt kallade "MINI Partners", om inte en åtskillnad är nödvändig), tillhandahåller support och hjälp i tekniska och icke-tekniska frågor för kunder, potentiella kunder, avtalspartners och andra intresserade grupper, driver webbplatsen www.mini.se, erbjuder MINI ID Onlinekonto och MINI Connected-tjänster på den webbplatsen, och marknadsför varumärket MINI i Sverige. 

   

  Om inget annat anges är MINI Partners juridiskt och ekonomiskt självständiga företag och ingår inte i BMW Group. Som licenstagare och i enlighet med villkoren för deras auktorisation använder de varumärket MINI för förmedling och distribution av MINI-bilar, originaldelar och tillbehör till MINI samt för varumärkesrelaterat underhåll och reparation. 

   

  BMW Sverige är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter som behandlas via webbplatsen www.mini. se, via ditt MINI ID Onlinekonto, via MINI Connected-tjänster samt särskilt markerade områden i MINI App, via kundportaler och för dina personuppgifter som behandlas i samband med dina kontakter med MINI Kundsupport och med eventuella direktmarknadsföringskampanjer från MINI. BMW Sverige behandlar också dina personuppgifter när dessa överförs till oss från MINI Partners, om och i den utsträckning som de nödvändiga dataskyddskraven uppfylls, särskilt när du har köpt en ny eller en nästa ny MINI från BMW Sverige via en MINI Partner. 

   

  MINI Partners ansvarar för behandlingen av alla personuppgifter som du själv tillhandahåller MINI Partnern i samband med dina frågor och kundsupport relaterad till områdena mäkleri, försäljning och service. MINI Partner behandlar också dina personuppgifter när BMW Sverige överför personuppgifterna till dem, som en del av kundservice, till exempel i samband med köpeavtal med BMW Sverige som förmedlas via MINI-Partner. Du har möjlighet att be om information om de MINI Partners som tar emot dina uppgifter från BMW Sverige och att förhindra utbyte av uppgifter med en eller alla MINI Partners och att återkalla överföringen. Kontakta vår Kundsupport på telefon: 020-120 23 23 (måndag - fredag 08:00-16:00), eller via e-post: nordic.dataprivacy@bmw.se.

   

  Som förklaras mer detaljerat nedan är BMW Sverige och MINI Partner också gemensamt personuppgiftsansvariga i den mening som avses i GDPR med avseende på vissa specifika behandlingar av personuppgifter. 

   

  Detta integritetsmeddelande beskriver också en del av den behandling av dina personuppgifter som utförs av MINI Partners. MINI Partner behandlar dock dina personuppgifter för sina egna ytterligare syften och kan samla in ytterligare personuppgifter i detta avseende. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter används av respektive MINI Partner i integritetsmeddelandet. 

   

  Kontaktuppgifterna till MINI Kundsupport finns här.

 • När samlar BMW in och behandlar personuppgifter?

  BMW Sverige samlar in och behandlar dina personuppgifter i ett antal fall, inklusive följande:
   

  • Om du kontaktar oss direkt, t.ex. via vår webbplats, via chatt, via MINI Kundsupport, och om du är intresserad av våra produkter eller tjänster eller har något annat problem eller önskemål.
  • Om du köper produkter direkt från oss (t.ex. på vår webbplats).
  • Om du begär information om våra produkter och tjänster (t.ex. elektronisk överföring av broschyrer eller prislistor).
  • Om du ger oss ditt samtycke till marknadsföringskommunikation eller svarar på våra direktmarknadsföringskampanjer, t.ex. när du fyller i ett svarskort eller när du lämnar dina uppgifter online på en av våra webbplatser (www.mini.de eller en landningssida).
  • Om MINI Partner överför dina personuppgifter till oss (förutsatt att de nödvändiga dataskyddskraven uppfylls), särskilt i syfte att ingå och uppfylla köpeavtal med BMW Sverige som förmedlades via MINI-Partner, om ditt samtycke har givits eller du inte har invänt mot överföringen av dina uppgifter till BMW Sverige för kundvårdsändamål (t.ex. för att identifiera dig när du kontaktar MINI Kundsupport) och postkontakt (t.ex. skicka MINI Välkomstpaket till dig efter köpet av ett fordon) i vetskap om att du har rätt att invända mot behandlingen.
  • Om dina fordonsuppgifter (tillsammans med fordonets identifieringsnummer) överförs till oss i samband med serviceprocedurer och underhålls- och reparationstjänster som tillhandahålls av våra auktoriserade MINI-verkstäder.
  • Om andra BMW Group-företag (t.ex. BMW Financial Services) och våra affärspartners förser oss med uppgifter om dig på ett tillåtet sätt. Dessutom
  • Om tredje part (t.ex. certifierade adressmäklare) lämnar personuppgifter om dig till oss på ett tillåtet sätt.

   

  Hjälp oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade genom att informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter - särskilt dina kontaktuppgifter. Du kan enkelt göra detta själv, om du vill, i ditt MINI ID Online konto. Under denna länk kan du också se och ändra dina personuppgifter (t.ex. kontaktuppgifter, samtycke till reklamkommunikation, val av din föredragna MINI Partner, dina kartlagda fordon, din betalningsinformation på fil) när som helst.
   

  För den bästa kundupplevelsen och maximal flexibilitet gör ditt personliga MINI ID att du enkelt kan identifiera dig vid alla kontaktpunkter. Bland annat kan personlig identifiering gentemot en MINI Partner enkelt utföras med hjälp av en QR-kod i ditt MINI ID Online-konto (t.ex. i MINI-appen), vilket ger MINI Partnern tillgång till vissa uppgifter i din profil. Efter varje gång du identifierar dig för första gången med en MINI Partner kommer du att få ett e-postmeddelande som visar din aktivitet för att skydda dina personuppgifter. 

   

   

   

 • Vilka personuppgifter om dig kan samlas in?

  Följande kategorier av personuppgifter kan samlas in via de många tjänster och kontaktkanaler som beskrivs i detta integritetsmeddelande:
   

  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
  • Avtalsuppgifter: Kundnummer, avtalsnummer, köpeavtal som eventuellt förmedlats av MINI-Partnern, bokade MINI Connected-tjänster, chassinummer, relevant betalningsinformation.
  • Online-kontouppgifter: MINI ID, information om MINI ID (t.ex. önskat språk), MINI Connected – tjänster, befintliga och potentiella kundportaler (t.ex. BMW Financial Services), betalningsinformation som du har registrerat (t.ex. kreditkortsnummer). 
  • Intressen: Information som du tillhandahåller om dina intresseområden, t.ex. de fordon som du är intresserad av, MINI Partner(s), hobbyer och andra personliga preferenser.
  • Övriga personuppgifter: Information om födelsedatum och information som du själv anger i fritextfält, t.ex. akademisk examen, hushållets storlek eller yrkesstatus.
  • Webbplatsanvändning och kommunikation: information om hur du använder webbplatsen och om du öppnar eller vidarebefordrar meddelanden från oss, inklusive data som samlas in via cookies och andra spårningstekniker. För mer information, se vår MINI Cookie Policy här.
  • Samtycke till reklam (marknadsföring): information om eventuellt samtycke som du har gett till reklam- eller marknadsföringskommunikation.
  • Transaktions- och interaktionsdata: Information om köp av produkter och tjänster, fordonskonfigurationer som sparats i MINI Online-kontot, interaktioner med MINI Kundsupport (dina frågor och klagomål) och MINI Partners, och deltagande i marknadsundersökningar.
  • Information om personlig identitet: Uppgifter som krävs för att fastställa din identitet för efterlevnadskontroller såsom kontroll av penningtvätt eller kontroller mot sanktionslistor eller listor över personer i politiskt utsatt ställning (t.ex. födelsedatum, bostadsadress); även all information om transaktioner, eventuella betalningar som inte gjorts till oss; plus information om bedrägeri, brottslig verksamhet, misstänkta transaktioner
  • Användning av MINI Connected-tjänster och MINI-appen: Information om din användning av MINI Connected-tjänster, MINI-appen eller andra appar som erbjuds av BMW Sverige (på din mobila enhet) och BMW AG (Petuelring 130, 80788 München, Tyskland) enligt beskrivningen i de specifika integritetsmeddelandena.
  • Information om fordonets funktioner och inställningar: Information om funktioner och aktuella inställningar för ditt fordon (identifierat med fordonets identifieringsnummer); t.ex. MINI TeleServices, MINI Connected-tjänster eller MINI CarData.
  • Data för geolokalisering (spårning) av fordon: Information om platsen för ditt fordon eller din mobila enhet. BMW Sverige och BMW AG kan ta emot sådana uppgifter i samband med tillhandahållandet av MINI Connected-tjänster, MINI-appen, samt i samband med en provkörning, och använder dem i enlighet med de detaljerade beskrivningarna av respektive tjänster och med de säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda platsdata. För mer information, se våra Säkerhetsåtgärder för geolokaliseringsdata.
  • Tekniska data relaterade till fordonet: Data som genereras eller bearbetas i fordonet:

   Driftsdata i fordonet
   Styrenheter bearbetar data för att driva fordonet.

   Sådana uppgifter omfattar t.ex.:

   - Fordonets huvuddata: chassinummer, fordonsmodell, fordonets egenskaper och utrustning etc.
   - Information om fordonsstatus (t.ex. hastighet, retardation, sidoacceleration, hjulvarvtal, säkerhetsbältesindikator, bränsleförbrukningsdata, batteridata),
   - Omgivande förhållanden (t.ex. temperatur, regnsensor, avståndssensor).

   Dessa data är i regel tillfälliga och lagras inte längre än drifttiden och bearbetas endast i själva fordonet. Styrenheter innehåller ofta dataminnen (inklusive fordonsnyckeln). Dessa används för att tillfälligt eller permanent dokumentera information om fordonets tillstånd, komponentbelastning, underhållsbehov samt tekniska händelser och fel.

   Beroende på de tekniska funktionerna och utrustningen lagras följande typer av information:
   - Driftstatus för systemkomponenter (t.ex. tanknivå, däcktryck, batteristatus),
   - Funktionsstörningar och defekter i viktiga systemkomponenter (t.ex. lampor, bromsar),
   - Systemens reaktioner i speciella körsituationer (t.ex. utlösning av krockkuddar, aktivering av stabilitetskontrollsystem),
   - Information om händelser i samband med fordonsskador,
   - Driftförhållanden för elfordon (t.ex. laddningsstatus för högspänningsbatteriet, batteritillstånd, uppskattad räckvidd).

   I särskilda fall (t.ex. när fordonet har upptäckt ett fel) kan det vara nödvändigt att lagra data, som i själva verket bara skulle vara tillfälliga.

   Om du använder dig av tjänster (t.ex. reparationstjänster, underhållsarbeten) kan lagrade driftsdata - om nödvändigt - läsas ut och användas tillsammans med fordonets identifieringsnummer. Utläsningen från fordonet kan utföras av personal från MINI Partner eller tredje part (t.ex. vägassistanstjänster). Detsamma gäller för garantiärenden och kvalitetssäkringsåtgärder.

   Utläsningen sker vanligtvis via den lagstadgade OBD-länken ("omborddiagnostik") i fordonet, via telediagnos eller vägassistans. Utläsningen av driftsdata dokumenterar fordonets eller enskilda komponenters tekniska tillstånd och underlättar feldiagnos, uppfyllande av garantiåtaganden och kvalitetsförbättring. Dessa data - inklusive information om komponentspänning, tekniska händelser, driftsfel och andra fel - överförs till BMW AG som tillverkare för detta ändamål tillsammans med chassinummer (om tillämpligt). Dessutom har BMW AG som tillverkare ett produktansvar. BMW AG använder även driftsdata från fordon för detta ändamål, t.ex. för återkallelsekampanjer. Dessa data kan också användas av BMW för att undersöka eventuella kundanspråk baserat på garantier och uppgraderingar.

   Felposter i loggen/minnet i fordonet kan återställas av en serviceverkstad antingen som en del av reparations- eller servicearbetet eller på din begäran.

   Funktioner för komfort, bekvämlighet och infotainment
   Du kan spara bekvämlighets- och kundanpassade inställningar i fordonet och när som helst ändra eller återställa dem.

   Beroende på fordonets utrustning kan dessa inställningar t.ex. omfatta

   - Justeringar av sätes- och rattpositioner, 
   - Inställningar för fjädring och klimatkontroll,
   - Anpassningar som t.ex. interiörbelysning.

   Inom ramen för de valda funktionerna kan du själv lägga till data i fordonets infotainment-funktioner. Beroende på fordonets funktioner kan sådana data t.ex. omfatta

   - Multimediadata, t.ex. musik, filmer eller foton för uppspelning i ett integrerat multimediasystem,
   - Adressboksdata för användning i samband med ett integrerat handsfree-system eller ett integrerat navigationssystem,
   - Inmatade navigeringsmål,
   - Data om användningen av internettjänster.

   Dessa inmatade data för bekvämlighets-, komfort- och infotainment-funktioner kan lagras lokalt i bilen eller på en enhet som du har anslutit till bilen (t.ex. smartphone, USB-minne eller MP3-spelare). Om du själv har matat in data kan du när som helst radera dem.

   Dessa data överförs från fordonet, men endast på din begäran, t.ex. när du använder online-tjänster i samband med de inställningar som du har valt.

   Smartphone-integration, t.ex. Apple CarPlay
   Om din bil är rätt utrustad kan du ansluta din smartphone eller annan mobil enhet till bilen för att styra den via de integrerade reglagen i fordonet. Bilder och ljud från din smartphone kan visas eller spelas upp via multimediasystemet. Samtidigt överförs viss information till din smartphone. Beroende på typ av integration kan det t.ex. handla om positionsdata, dag-/nattläge och annan allmän fordonsinformation.

   Integrationen möjliggör användning av utvalda smartphone-appar, t.ex. navigering eller musikuppspelning. Det finns ingen ytterligare interaktion mellan smartphone och fordon, och i synnerhet finns det ingen aktiv åtkomst till fordonsdata. Typen av ytterligare databehandling bestäms av leverantören av den app som används i varje enskilt fall. Om och vilka inställningar du kan göra för dessa ändamål beror på den aktuella appen och operativsystemet på din smartphone.

   Online-tjänster
   Om ditt fordon har en mobilnätsanslutning möjliggör denna anslutning utbyte av data mellan ditt fordon och andra system. Den mobila nätverksanslutningen möjliggörs av en egen sändare och mottagare i fordonet eller av en mobil terminal (t.ex. smartphone) som du har tagit med dig in i fordonet. Via denna mobila nätverksanslutning kan online-funktioner användas. Till dessa funktioner hör online-tjänster och applikationer/appar som tillverkaren eller andra leverantörer ställer till ditt förfogande.

   MINI Online-tjänster
   När det gäller MINI onlinetjänster som MINI Connected-tjänster beskrivs de relevanta funktionerna av BMW Sverige på lämplig plats (t.ex. bruksanvisning, MINI Driver Guide-appen, MINI-webbplatser), där det tillhörande integritetsmeddelandet också kommer att visas. Personuppgifter kan användas för att tillhandahålla online-tjänster. Utbytet av data för detta ändamål kommer att ske via en säker anslutning, t.ex. med hjälp av de IT-system som BMW Sverige tillhandahåller för detta ändamål. All insamling, behandling och användning av personuppgifter, som går utöver tillhandahållandet av tjänster, kommer endast att utföras på grundval av vad som är tillåtet enligt lag, t.ex. i fallet med ett lagstadgat nödanropssystem, ett avtal eller på grundval av samtycke. 

   Tjänster från tredje part
   Om du utnyttjar möjligheten att använda online-tjänster från andra leverantörer (tredje part), kommer dessa tjänster att omfattas av respektive leverantörs ansvar, dataskydd och användarvillkor. BMW Sverige har inget inflytande på det innehåll som därigenom utbyts.

   Vi ber dig därför att bekanta dig med typ, omfattning och syfte med insamling och användning av personuppgifter i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster från tredje part.

 • För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

  De personuppgifter som vi samlar in kommer att behandlas för de ändamål som anges nedan. En förklaring om hur de tillgängliga rättsliga grunderna tillämpas finns här.

   

  A. Fullgörande av avtalsförpliktelser i samband med distribution, underhåll och reparation av fordon. (Art. 6.1 b GDPR)
  BMW Sverige och MINI Partners samlar in, behandlar och använder personuppgifter som en del av försäljningsprocessen eller under underhålls- eller reparationsarbete hos Partnern.

   

  Som en del av försäljningsprocessen används vissa personuppgifter hos BMW Sverige och MINI Partners för att administrera köpeavtalet, genomföra provkörningar och överföra information i samband med ditt köp av fordonet.

   

  I samband med dessa aktiviteter behandlas följande kategorier av personuppgifter:

   

  • Kontaktuppgifter
  • Uppgifter om kontrakt
  • Kontouppgifter online
  • Tekniska data för fordon
  • Verifiering av personlig identitet
  • Transaktions- och interaktionsdata


  BMW Sverige och MINI Partners använder dina personuppgifter för att kontakta dig i samband med administration av avtalet (t.ex. fordonsköp, verkstads-/reparationsjobb, bokning av MINI Connected-tjänster) eller för att hantera ett problem eller en förfrågan som du har delat (t.ex. bokning av en offert eller provkörning). För alla aspekter rörande avtalsadministration eller hantering av ett problem eller en förfrågan kommer vi att kontakta dig utan att inhämta något separat samtycke, t.ex. skriftligen, per telefon, via messenger-tjänster, per e-post, via MINI App; i varje fall beroende på de kontaktuppgifter du har tillhandahållit.

   

  Som en del av underhålls- och reparationsprocesserna eller tjänster som utförs av auktoriserade MINI serviceverkstäder, utläses fordonets tekniska data som är relevanta för fordonsservice från de installerade elektroniska styrenheterna med hjälp av speciell diagnostikutrustning. Sådana data bearbetas och används på serviceplatserna av utbildade tekniker för att diagnostisera och reparera eventuella fel. Sådana tekniska data om fordonet består huvudsakligen av följande information:

   

  • fordonets huvuddata (t.ex. fordonets identifikationsnummer, fordonsmodell, produktionsdatum, fordonets egenskaper och utrustning),
  • data om fordonets skick (t.ex. tillståndsbaserad serviceinformation, avläsningar såsom körsträcka),
  • felposter i loggar/minne (t.ex. fel på körriktningsvisaren),
  • lastkollektiv
  • programvaruversioner och
  • service- och verkstadsdata (t.ex. servicekrav, utfört arbete, installerade reservdelar, garantiärenden, verkstadsloggar).


  BMW Sverige kan få tillgång till ovanstående information för att hjälpa till med tekniska eller andra utmaningar i det arbete som utförs av auktoriserade MINI serviceverkstäder.

   

  De ovannämnda ansvariga parterna (personuppgiftsansvariga) kan också ta emot begränsade data för geolokalisering av fordonet, i den mån sådana data är nödvändiga för att fullgöra ett avtal (t.ex. som en del av vägassistans som tillhandahålls av MINI Mobile-tjänster) eller i den mån du har gett ditt samtycke till att dela dessa personuppgifter. Dessa personuppgifter kommer endast att användas i enlighet med Säkerhetsåtgärderna för geolokaliseringsdata.

   

  MINI ID
  För att kunna använda olika tjänster och produkter som erbjuds av BMW Group (t.ex. bokning av provkörningar och köp av fordon från BMW Sverige) behöver du ett MINI ID Onlinekonto. Du kan till exempel registrera dig på www.mini.se eller i MINI App. Vid registreringen får du ett MINI ID, som är din personliga identifikation för alla interaktioner med BMW Sverige och som också kan användas för identifiering hos MINI Partners. MINI ID ger dig också tillgång till andra erbjudanden från BMW Sverige och till ytterligare portaler från andra BMW Group-företag. Ditt MINI ID är därför också ditt BMW ID. För att kunna erbjuda dig denna BMW Group Login Service lagras vissa kontouppgifter (BMW/MINI ID, lösenord, namn) separat hos BMW AG och överför sådana uppgifter till BMW Group-företaget när du loggar in på deras webbplats eller portal. 

   

  B. Fullgörande av den avtalsenliga skyldigheten att tillhandahålla digitala fordonsrelaterade tjänster och MINI App (art. 6. 1 b GDPR)

  I syfte att uppfylla ett MINI Connected-tjänsteravtal som ingåtts mellan dig och BMW Sverige, tillhandahåller BMW Sverige olika tjänster, såsom Intelligent Emergency Call, Concierge Service, Real Time Traffic Information (RTTI), Tele-tjänster, etc. Ett MINI ID krävs för att fullt ut kunna använda MINI Connected-tjänsterna.

   

  För att tillhandahålla dessa tjänster behandlas följande uppgifter - i vissa fall personuppgifter - från fordonet av BMW och auktoriserade tjänsteleverantörer:

   

  • Fordonsstatusdata (körsträcka, batterispänning, dörr- och klaffstatus etc.)
  • Positions- och rörelsedata (tid, position, hastighet etc.)
  • Underhållsdata för fordonet (nästa servicedatum, oljenivå, bromsslitage etc.)
  • Fordonshälsodata (funktionsfel eller defekter i viktiga systemkomponenter, batteri, däck etc.)
  • Dynamisk trafikinformation (trafikstockningar, hinder, skyltar, parkering, etc.)
  • Miljöinformation (temperatur, regn, etc.)
  • Användarprofil (konfigurerade nyheter, e-post, ljudleverantörer etc.)
  • Sensorinformation (radar, ultraljud, gester, tal, etc.)


  Integritetsmeddelandena för MINI Connected samt en fullständig lista och detaljerad beskrivning av Tjänsterna ("Tjänstebeskrivningar") och den databehandling som är relaterad till dessa finns tillgängliga i MINI App och vid utcheckning i MINI Connected Store.

   

  De behandlade personuppgifterna raderas automatiskt efter en månad, såvida inte sådana uppgifter behövs under en längre tid för att tillhandahålla den specifika tjänsten.

   

  Du kan aktivera eller avaktivera tjänster och funktioner (varav vissa är avgiftsbelagda) i fordonet. Vissa av tjänsterna och funktionerna är lagstadgade, t.ex. nödanropssystemet, och kan därför inte avaktiveras.

   

  För att tillhandahålla tjänsterna i MINI App (som erbjuds av BMW Sverige och i förekommande fall BMW AG) och beroende på vilken specifik tjänst som används, behandlas följande personuppgifter:

   

  • Fordonsstatusdata (körsträcka, batterispänning, batteriladdningsstatus, laddningshistorik, dörr- och klaffstatus etc.)
  • Positions- och rörelsedata för fordonet och den mobila terminalen (tid, position, hastighet, etc.)
  • Underhållsdata för fordonet (datum för nästa service, oljenivå, bromsslitage etc.)
  • Fordonshälsodata (felfunktioner eller defekter i viktiga systemkomponenter, batteri, däck etc.)
  • Dynamisk trafikinformation (trafikstockningar, hinder, skyltar, parkering, etc.)
  • Miljöinformation (temperatur, regn, etc.)
  • Användarprofil (konfigurerade nyheter, e-post, ljudleverantörer etc.)
  • Sensorinformation (radar, ultraljud, gester, tal, etc.)


  Integritetsmeddelandena för MINI App finns tillgängliga i MINI App och vid utcheckning i MINI Connected Store. Positions- och spårningsdata används uteslutande i enlighet med Säkerhetsåtgärderna för geolokaliseringsdata.

   

  Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas på detta sätt kan du - om det är tekniskt möjligt - återkalla eller ändra dina samtycken i MINI App.

   

  C. Säkerställande av produktkvalitet, forskning och utveckling av nya produkter (art. 6.1 f GDPR)

  BMW Sverige använder mottagna personuppgifterna (inklusive platsdata), som samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänster antingen av BMW Sverige eller av MINI Partners, i avpersonifierat format för att säkerställa kvaliteten på produkter och tjänster och för att göra forskning och utveckling. Att "avpersonifiera" dessa personuppgifter innebär att de inte längre direkt kan hänföras till dig eller ditt fordon.

   

  Denna behandling baseras på BMW Sveriges berättigade intresse av att uppfylla våra kunders höga förväntningar på högkvalitativa produkter och tjänster och att tillgodose kundernas efterfrågan på nyutvecklade, innovativa lösningar. För att skydda dina intressen - och utöver att avpersonifiera data - vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och kontroller efter behov, t.ex. genom att införa strikta begränsningar av dataåtkomst, begränsningar av dataanvändning, säkerhetsåtgärder och lagringsperioder samt iaktta principer för dataminimering såsom exklusiv insamling av relevanta data.

   

  D. Fullgörande av försäljnings-, service- och administrativa processer för BMW Sverige och MINI Partner. (artikel 6.1 f GDPR)

  För att kontinuerligt optimera kundupplevelsen och samarbetet med MINI Partners och kundserviceteamen på BMW-filialerna genererar vi - på grundval av avtalsinformation - bedömningar och rapporter som vi delar med den ansvariga MINI Partnern. Dessa bedömningar används främst för att lansera lämpliga åtgärder (t.ex. utbildning av försäljnings- och servicepersonal) för att förbättra ansöknings- och försäljningsprocessen. 

   

  Delar av insamlad fordonsspecifika data behandlas också - om nödvändigt - för att slutföra servicerutiner (t.ex. reparation, garanti, goodwill) som utförs av BMW Sverige, BMW-filialerna samt auktoriserade MINI-verkstäder och nationella BMW Group-distributionsbolag inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet och andra länder. Sådan behandling sker i BMW Sveriges berättigade intresse i syfte att ge våra kunder bästa möjliga serviceprocess. Ibland utförs behandlingen också i samband med lagstadgade krav (t.ex. information om reparation och underhåll baserat på konkurrensrättsliga krav). För att skydda våra kunders integritet utförs behandlingen av tekniska data i allmänhet i förhållande till fordonet och utan någon direkt koppling till kunden.

   

  Följande kategorier av uppgifter används för detta ändamål:c

  • Fordonets huvuddata (t.ex. fordonets identifikationsnummer, fordonsmodell, produktionsdatum, fordonsutrustning),
  • Data om fordonets skick (avläsningar såsom. körsträcka),
  • Felposter i loggen/minnet (t.ex. fel på körriktningsvisaren),
  • Lastkollektiv,
  • Programvaruversioner,
  • Service- och verkstadsdata (t.ex. servicekrav, utfört arbete, installerade reservdelar, garantiärenden, verkstadsloggar) och
  • Användning av Mini App och Mini Connected-tjänster.


  De tekniska fordonsuppgifterna raderas i slutet av fordonets livscykel.

   

  BMW Sverige är ett bolag inom BMW Group. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att göra administrationen av de olika bolagen inom BMW Group så effektiv och framgångsrik som möjligt. Det gäller t.ex. koncerngemensam redovisning som sker i enlighet med internationella redovisningsstandarder för företag (såsom International Financial Reporting Standards - IFRS).

   

  E. Kundsupport (Art. 6.1 b och f GDPR)

  BMW Sverige och MINI Partners använder dina personuppgifter för att kontakta dig i samband med avtalshantering (t.ex. fordonsbeställning, verkstads-/reparationsuppdrag, bokning av MINI Connected-tjänster) eller för att behandla en förfrågan från dig (t.ex. offert, provkörningsförfrågningar, frågor och klagomål till MINI Kundsupport). För alla aspekter av avtalsadministration eller hantering av ett problem eller en begäran kommer vi att kontakta dig utan att inhämta något separat samtycke, till exempel skriftligen, per telefon, via budtjänster, via e-post, via MINI App, allt beroende på den kontaktinformation som du har tillhandahållit. Vi kommer också att kontakta dig om ditt fordon påverkas av en så kallad "teknisk åtgärd" eller ett återkallande. Eftersom tekniska åtgärder vanligtvis är åtgärder av stor vikt (t.ex. för att undvika fara för passagerare eller skador på fordonet), kommer vi att kontakta dig direkt eller indirekt via våra MINI Partners med hjälp av de kontaktuppgifter som du har angett, för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet att utbilda och informera dig.

   

  I noggrant övervägda fall kommer vi även att kontakta dig via marknadsföringskommunikation (t.ex. utskick av ett välkomstpaket efter ett fordonsköp, utvalda meddelanden om nya produkter eller en kundundersökning efter ett fordonsköp), om och i den utsträckning som de nödvändiga rättsliga kraven för en sådan form av kommunikationskontakt är uppfyllda och du inte har invänt mot användningen av dina personuppgifter för marknadsföringskommunikation i vetskap om att du har rätt att invända.

   

  BMW Sverige behandlar också dina personuppgifter för att ytterligare optimera din upplevelse av MINI Kundsupport, t.ex. för att tydligt identifiera dig när du kontaktar oss, till exempel med hjälp av ditt MINI ID. 

   

  F. Reklamkommunikation och marknadsundersökningar baserade på samtycke (Art. 6.1 a GDPR) 

  Om du specifikt har gett oss ditt samtycke till att fortsätta använda dina personuppgifter, kan dina personuppgifter behandlas i enlighet med den omfattning som beskrivs i samtycket, till exempel för marknadsförings- eller reklamändamål. Detaljer om ett sådant förfarande finns i respektive samtyckesförklaring, som du kan återkalla när som helst.

   

  Om du har gett relevant samtycke för att tillåta marknadsföringskommunikation, kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, lokala BMW Group-företag som omfattas av marknadsföringssamtycke och enskilda auktoriserade detaljhandels- och servicepartners (dina angivna föredragna partners som lagras i ditt BMW Online-konto, såsom partners från vilka du har köpt fordon eller har använt service- eller konsulttjänster, eller dina regionala partners) för att skicka dig personlig marknadsföringskommunikation om BMW Group (inklusive BMW Group-märkta) produkter och tjänster som överensstämmer med dina preferenser och ditt beteende. Baserat på en kundprofil som skapats för dig identifierar vi, enligt vad som beskrivs i detalj i själva samtycket, information som vi anser vara av intresse för dig. För detta ändamål använder vi data som vi har fått från dig eller som genererades från din användning av produkter eller tjänster från BMW Sverige, vissa dotterbolag och enskilda auktoriserade detaljhandels- och servicepartners. En detaljerad lista över de data som används kan ses här.

   

  Om du har gett oss ditt samtycke till marknadsföring av produkter och tjänster från BMW Group-universumet, kan du få information framför allt om dessa ämnen:

   

  • Fordon, originaldelar och tillbehör, livsstilsprodukter, förarutrustning, tillbehör och MINI Connected-tjänster för varumärkena BMW, BMW Motorrad och MINI.
  • BMW Financial Services, Alphabet Fleet Management, ChargeNow, ShareNow och BMW Driving Experience.
  • Exklusiva kundförmåner som BMW Sverige har samlat ihop med sina samarbetspartners inom livsstil (t.ex. inom hotell, restaurang, kultur, design, sport, fritid).
  • Finans- och försäkringstjänster som BMW Sverige har sammanställt med sina utvalda samarbetspartners (t.ex. MINI Protection Plan).


  När du samtycker till reklam- eller marknadsföringskommunikation anger du också de kommunikationskanalerna (t.ex. BMW Group-appar, e-post, telefon/meddelandetjänster, i bilen, vanlig post) genom vilka vi kan kontakta dig. 

   

  Du kan när som helst ändra dina samtycken eller återkalla dem framåtriktat antingen via ditt MINI ID Onlinekonto eller genom att kontakta BMW Sverige Kundsupport på telefon: 020-120 23 23 (måndag - fredag 08:00-16:00), eller via e-post: nordic.dataprivacy@bmw.se.

   

  G. Behandling av personuppgifter i samband med rättsliga skyldigheter som BMW Sverige omfattas av (art. 6.1 c, f GDPR)

  BMW Sverige kommer också att behandla personuppgifter om det finns en rättslig skyldighet att göra det eller om det finns ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller eftersträva rättsliga intressen. En sådan skyldighet kan till exempel föreligga om vi måste kontakta dig för att ditt fordon påverkas av en återkallelse eller en teknisk åtgärd eller eftersom vi utför vissa efterlevnadskontroller (t.ex. kontroller mot penningtvätt eller kontroller mot sanktionslistor) när affärsrelationen med dig upprättas. 

   

  Insamlade uppgifter behandlas också i samband med säkerställande av driften av IT-system. Med säkerställande avses här följande åtgärder:

   

  • Säkerhetskopiering och återställning av data som behandlats i IT-system,
  • Loggning och övervakning av transaktioner för att kontrollera att IT-systemen fungerar korrekt,
  • Upptäcka och förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter i syfte att säkerställa IT-systemens integritet och säkerhet,
  • Incident- och problemhantering för felsökning av IT-system.

   

  Insamlade personuppgifter behandlas också som en del av den interna regelefterlevnadshanteringen, där vi till exempel kontrollerar om du har fått tillräcklig rådgivning i samband med att ett avtal ingås och att MINI Partner har uppfyllt alla lagstadgade skyldigheter.

   

  Vi har också ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att skydda vårt selektiva distributionssystem, t.ex. genom att identifiera obehöriga Partner.

   

  I samband med rättsliga skyldigheter kommer vissa förbrukningsdata (så kallade "OBFCM-data", till exempel bränsleförbrukning och antal körda kilometer) om ditt fordon att samlas in under verkstadsbesök och överföras direkt till EU-kommissionen via tillverkaren (BMW AG). Du kan vägra insamling och överföring av data för detta ändamål när du är på BMW-auktoriserade verkstäder.

   

  BMW Sverige omfattas av en mängd andra lagstadgade skyldigheter. För att uppfylla dessa skyldigheter behandlar vi dina personuppgifter i den utsträckning som krävs och, om nödvändigt, delar vi dem med tillämpliga tillsynsmyndigheter i enlighet med lagstadgade rapporteringsskyldigheter eller på rättslig begäran. 

   

  Vi kan också behandla dina personuppgifter i händelse av en rättslig tvist, om den rättsliga tvisten gör det nödvändigt att behandla dina personuppgifter.

   

  H. Överföring av personuppgifter inom BMW Group

  BMW Sverige är en del av BMW Group. I vissa fall, efter noggrann granskning, överför vi dina uppgifter till andra BMW Group-företag, som fungerar som sina egna personuppgiftsansvariga när de behandlar uppgifterna ytterligare. En sådan överföring av personuppgifter kan ske under följande omständigheter och för följande ändamål:

   

  • Om du tidigare har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att dela dina personuppgifter med andra företag inom BMW Group för marknadsförings- eller reklamändamål. Detta gäller BMW Group-företag som omfattas av samtycke till marknadsföring. Kontaktuppgifter finns här.
  • Om du använder ditt MINI ID, som skapades hos BMW Sverige, för att logga in på portaler eller webbplatser som tillhör andra BMW Group-företag, se punkt A.
  • För fullgörandet av försäljnings-, service- och administrativa processer hos BMW Sverige, se punkt G.
  • Inom ramen för BMW Groups rapportering överför vi data om det blir nödvändigt, t.ex. när det gäller leasade fordon överför vi redovisningsinformation relaterad till respektive fordons identifikationsnummer inom ramen för bedömningen av restvärden, se punkt D.

   

  Observera att ovanstående inte är en fullständig eller uttömmande lista över dataöverföringar inom BMW Group utan endast utgör exempel som är avsedda att göra dataöverföringar mer transparenta. 

   

  I. Överföring av personuppgifter till utvalda tredje parter

  Personuppgifterna kommer att delas med bland annat följande företag, om och i den utsträckning som de nödvändiga dataskyddskraven uppfylls:

   

  • med MINI Partners (t.ex. för att kunna göra konkreta erbjudanden i samband med försäljning av nya eller nästan nya fordon eller för att uppfylla din begäran om en provkörning). Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras på ett prioriterat sätt till din föredragna MINI Partner, till den MINI Partner från vilken du har köpt produkter eller tjänster eller till den partner som du är i kontakt med. Om vi inte känner till någon kontakt med en MINI Partner kommer vi att vidarebefordra din förfrågan till en MINI Partner i din region.
  • med MINI Partners för att uppdatera, till exempel, dina kontaktuppgifter. Personuppgifterna för datauppdateringen kommer att vidarebefordras till alla MINI Partners som du har i din adresslista.
  • med auktoriserade reparatörer i den utsträckning som tillämplig lag kräver utbyte av fordonsrelaterade uppgifter. 
  • med noggrant utvalda och kontrollerade tjänsteleverantörer och affärspartners som vi samarbetar med för att erbjuda dig produkter och tjänster. Vi gör detta för BMW Sverige endast i enlighet med de strikta kraven för databehandling för vår räkning för att uppfylla en avtalsförpliktelse (t.ex. vidarebefordran till en betaltjänstleverantör) eller på grundval av ditt uttryckliga samtycke (t.ex. vidarebefordran till försäkringsbolag, om du så önskar).
  • med företag till vilka en eller flera av BMW Sveriges affärsenheter säljs och till vilka vi överlåter våra rättigheter, samtidigt som vi följer eventuella befintliga avtal med dig.
  • med andra tredje parter (t.ex. statliga organ/tillsynsmyndigheter), i den mån vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifterna eller i den mån vi har ett eget berättigat intresse av att genomföra överföringen (t.ex. i samband med åtal eller rättsliga förfaranden).
  • I anonymiserad form till tredje part för användning av resurser som mobilitetstjänster, kartor och verktyg, särskilt i kombination med högautomatiserad, helautomatiserad och autonom körning.

   

  Med ditt samtycke kan data som samlas in via vår MINI CarData-plattform överföras elektroniskt till tredje part. Denna överföring kommer att tjäna det syfte som överenskommits i förhållandet mellan dig och den tredje parten, till exempel ingåendet och uppfyllandet av en användningsbaserad försäkring för ditt fordon med den tredje parten. Som en del av MINI CarData-plattformen kan grundläggande information om ditt fordons telematikkapacitet delas med tredje part för att hjälpa dem att avgöra om ditt fordon är berättigat att använda MINI CarData. Du kan hitta mer information efter att du har `loggat in' genom att navigera genom sidorna "Mina fordon" > "Fordonsdetaljer" > "Om MINI CarData". Där kan du även hitta ytterligare information om databehandling inom MINI CarData-plattformen.


  J. Gemensamt personuppgiftsansvar med MINI-Partner

  I samband med försäljning av nya och nästan nya MINI, har MINI Partner och BMW Sverige ett nära samarbete. Vi har ett gemensamt intresse av att erbjuda dig en smidig och bekväm köpupplevelse med målet att ge bästa möjliga kundservice. Med ditt MINI ID kan du när som helst växla mellan den digitala världen på www.mini.se eller i din app och personlig rådgivning från din MINI Partner. Om du till exempel har konfigurerat en ny bil och sparat konfigurationen i ditt MINI ID Onlinekonto, kan du använda ditt MINI ID för att ge din önskade MINI Partner behörighet att visa relevant information (t.ex. namn, kontaktuppgifter, bil av intresse, provkörningar) från ditt MINI ID Onlinekonto, så att denna partner till exempel kan förklara din önskade modell ytterligare för dig på plats och erbjuda dig en provkörning av den. Eller så kan du bekvämt beställa din önskade modell, som du har provkört hos en MINI Partner, i ditt MINI ID Onlinekonto.

   

  För att BMW Sverige och MINI Partners ska kunna erbjuda denna omfattande och alltid aktuella support, oavsett om det gäller ingående eller genomförande av ett avtal, allmän kundvård eller i samband med marknadsföring baserat på ditt samtycke till reklamkommunikation, är det nödvändigt att BMW Sverige och MINI Partners har tillgång till dina aktuella och relevanta kunduppgifter. Om du till exempel redan har sparat din önskade modell i ditt MINI ID Onlinekonto, kan en MINI Partner i ett personligt samtal på plats sömlöst informera dig om ett motsvarande erbjudande för detta fordon baserat på denna information. För att möjliggöra det datautbyte som krävs i det fallet kommer BMW Sverige att förse MINI Partnern, som tjänsteleverantör, med ett centralt system för hantering av kunddata. BMW Sverige och MINI Partner, som du redan har varit i kontakt med eller som du godkänner separat, utbyter rutinmässigt kunddata via detta system. Sådana uppgifter omfattar i synnerhet kontaktuppgifter (t.ex. namn, postadress, e-postadress, telefonnummer), erbjudandeinformation och väsentlig avtalsinformation (inklusive t.ex. fordonsidentifieringsnummer, fordonsanslutningar, faktureringsinformation, företagsrelationer, uppgifter som är nödvändiga för efterlevnadskontroller som kan begäras enligt tillämplig lag (t.ex. kontroller mot sanktionslistor eller listor över personer i politiskt utsatt ställning, kontroller av penningtvätt, t.ex. födelsedatum, ekonomiska identifikationsnummer), , interaktionsdata (kontakthistorik, försäljningshistorik, konfigurationer sparade i MINI Onlinekontot); ytterligare kundserviceinformation (t.ex. preferenser och intressen, information om ditt samtycke till reklamkommunikation, önskat språk). BMW Sverige och MINI Partnern är gemensamt personuppgiftsansvariga i den mening som avses i Art. 26 GDPR med avseende på detta ömsesidiga utbyte av kunddata och det tillhörande underhållet av aktuella kunddata. Den efterföljande användningen av dina uppgifter av BMW Sverige eller respektive MINI Partner - till exempel för avtalshantering eller i marknadsföringssyfte - är då BMW Sverige eller MINI Partnern ensamt ansvarig för. 

   

  Om du vill veta mer om behandlingen av dina data under gemensamt personuppgiftsansvar av BMW Sverige och MINI Partner, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, kan du när som helst kontakta vår Kundsupport på telefon: 020-120 23 23 (måndag - fredag 08:00-16:00), eller via e-post: nordic.dataprivacy@bmw.se.

   

  K. Lagring av och tillgång till information i din terminalutrustning (9 kap. 28 § LEK)

  I vissa situationer skriver eller läser vi information till eller från din terminalutrustning. Detta sker till exempel i form av cookies som skickas och lagras på dina enheter när du besöker våra webbplatser, använder MINI App eller till exempel när det finns en programuppdatering för ditt fordon. Denna lagring eller åtkomst är antingen baserad på ditt samtycke enligt 9 kap. 28 § lagen om elektronisk kommunikation (förkortas här som " LEK") eller motiverad även utan ditt samtycke när det blir absolut nödvändigt enligt 9 kap. 28 § LEK för att tillhandahålla dig en tjänst som uttryckligen begärts av dig. Den efterföljande behandlingen utförs på grundval av GDPR i enlighet med de syften som beskrivs ovan.

   

  Lagring av eller åtkomst till information i samband med fordonet är absolut nödvändigt enligt 9 kap. 28 § LEK för att förse dig med tjänster som ingår i ditt köpta MINI Connected-paket. Behandlingen är också absolut nödvändig för att tillhandahålla tjänster som krävs enligt lag, t.ex. EU eCall. 

   

  Du kan läsa mer om behandlingen av dina uppgifter i samband med MINI Connected i integritetsmeddelanden som finns tillgängliga i MINI App och vid utcheckning i MINI Connected Store.

 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  Vi använder olika säkerhetsåtgärder, såsom toppmoderna krypterings- och autentiseringsverktyg, för att skydda och upprätthålla säkerheten, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter. 

   

  Vi och våra tjänsteleverantörer och affärspartners skyddar dina personuppgifter genom fysiska, elektroniska och processuella säkerhetsåtgärder i enlighet med den aktuella tekniska utvecklingen. Ett hundraprocentigt skydd mot obehörig åtkomst kan dock inte garanteras för dataöverföringar som görs via Internet eller en webbplats. Vi använder åtgärder som t.ex.:

   

  • Strikta kriterier för att bevilja åtkomst till dina uppgifter enligt "need-to-know-principen" (begränsning till så få personer som möjligt) och begränsning av denna åtkomst uteslutande för det angivna syftet,
  • Överföring av insamlade data sker uteslutande i krypterad form,
  • Lagring av konfidentiella uppgifter, t.ex. kreditkortsuppgifter, uteslutande i krypterad form,
  • Brandväggsskydd av IT-system för att skydda mot obehörig åtkomst, t.ex. av hackare, och
  • Permanent övervakning av tillgången till IT-system för att upptäcka och förhindra missbruk av personuppgifter.


  Om du får ett lösenord från oss eller själv har tilldelat dig ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats eller till andra portaler, appar eller tjänster som drivs av oss, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt och för att följa alla andra säkerhetsförfaranden som vi meddelar dig om. Vi ber dig särskilt att inte dela ditt lösenord med någon.

   

  Säkerhetsåtgärder för lokaliseringsdata
  Vissa tjänster kan endast erbjudas om du anger var du befinner dig eller var ditt fordon befinner sig. Vi tar konfidentialiteten för dessa platsdata på största allvar. 

   

  Därför skyddas dina platsdata (inklusive data som nås som en del av fordonsunderhållet) med följande skyddsåtgärder: 

   

  • De kommer att lagras i en form som kan spåras eller hänföras till dig eller ditt fordon endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte som du samtyckte till.
  • Data samlas in och används i denna form endast om det är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda tjänsten.
  • Data samlas också in och hämtas i denna form i den mån vi är juridiskt skyldiga att lagra och/eller överlämna data.
  • Data för lokalisering av fordonet och data för lokalisering av en / din mobila terminalenhet kommer endast att länkas om en sådan länkning är nödvändig för att tillhandahålla den begärda tjänsten.
  • All annan användning av lokaliseringsdata för analysändamål ska göras på datauppsättningar som har anonymiserats i förväg.
    

  Vi och din MINI Partner kan ha tillgång till fordonets platsdata, och BMW Sverige kan ha tillgång till platsdata för din mobila enhet via de tjänster som tillhandahålls (t.ex. MINI Connected-tjänster).

   

  Du kommer att få en detaljerad beskrivning av de överförda platsdata för tillhandahållande av platsspecifika tjänster när du köper fordonet eller när du aktiverar eller konfigurerar MINI Connected-tjänster eller MINI App. 

   

  Via MINI App eller direkt i fordonet - i den utsträckning det är tekniskt möjligt - kan du konfigurera dina inställningar om huruvida dessa data kan fortsätta att samlas in och behandlas av oss och kommer därmed att ha möjlighet att förhindra framtida datainsamling. Observera att vi kanske inte längre kan tillhandahålla vissa aspekter av våra tjänster om du har begränsat insamlingen av platsdata. 

 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

  Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de specifika syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar personuppgifter för flera ändamål kommer sådana personuppgifter, så snart det sista specifika ändamålet har uppfyllts, antingen att raderas automatiskt eller lagras i ett format som inte tillåter några direkta slutsatser dras om dig. För att säkerställa att alla dina personuppgifter raderas igen i enlighet med principen om dataminimering, har BMW Sverige utformat ett internt raderingskoncept. De grundläggande principer enligt vilka detta raderingskoncept föreskriver radering av dina personuppgifter beskrivs nedan.

  Användning för att fullgöra ett avtal
  För att fullgöra avtalsenliga skyldigheter kan personuppgifter som samlats in från dig lagras så länge avtalet är i kraft och, beroende på avtalets art och omfattning, i 7 till 10 år efter den tiden för att uppfylla lagstadgade krav på lagring av personuppgifter och för att lösa eventuella frågor eller krav efter att avtalet har löpt ut. Personuppgifter som krävs för identitetskontroller enligt lag, t.ex. penningtvättslagstiftning, kommer att lagras i 5 år i enlighet med de lagstadgade lagringskraven. 

   

  Dessutom finns det avtal om leverans av produkter och tjänster som kräver längre lagringsperioder, se även "Användning i syfte att utreda anspråk" nedan.

   

  Användning i syfte att utreda anspråk
  Vi kan lagra alla personuppgifter som vi enligt vår bedömning anser behövs för att utreda eller försvara oss mot anspråk eller för att inleda ett straffrättsligt åtal eller framställa anspråk mot dig, oss eller en tredje part och göra detta så länge som ett sådant förfarande kan komma att inledas. 

   

  Användning för kundservice och marknadsföringsändamål
  De personuppgifter som samlas in från dig för kundservice och marknadsföring kan sparas i 3 till 10 år efter insamlingen om du inte begär radering av sådana uppgifter och det inte finns några avtalsenliga eller lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot en sådan begäran om radering.

   

  Användning av fordonsrelaterade uppgifter för försäljning, service och administrativa processer
  Personuppgifter relaterade till ett fordon (t.ex. service- och underhållsinformation) kommer att sparas under fordonets hela livstid. 

   

  Användning av fordonsrelaterade uppgifter för att säkerställa produktkvalitet, forskning och utveckling av nya produkter
  De personuppgifter som är relaterade till ett fordon kommer att lagras i avpersonifierad form i 10 år.

 • Till vem ger vi global tillgång till dina personuppgifter, och hur skyddar vi dessa personuppgifter?

  BMW är ett globalt företag. Personuppgifterna lagras och behandlas företrädesvis inom EU av anställda hos BMW Sverige, MINI Partners och av oss auktoriserade tjänsteleverantörer. I undantagsfall kan behandlingen även ske utanför EU, t.ex. i USA. I samband med kontrakterade IT-tjänster, framför allt för supportändamål, kan det bli nödvändigt för kontrakterade tjänsteleverantörer som är baserade utanför EU att få tillgång till personuppgifter. Vi väljer dessa tjänsteleverantörer noggrant och ser till att det finns en lämplig nivå av dataskydd genom att använda avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder. Som regel ingås EU:s standardavtalsklausuler, vid behov med kompletterande avtalsbestämmelser.

   

  För vissa länder utanför EU, såsom Israel och Schweiz, har EU redan fastställt att det finns en adekvat nivå av dataskydd. På grund av den adekvata nivån av dataskydd kräver överföringen av data till dessa länder inte något särskilt tillstånd eller avtal.

   

  Kontakta oss här om du vill ta del av de särskilda skyddsåtgärder som gäller för överföring av dina personuppgifter till andra länder.

 • Hur kan du se och ändra dina personuppgifter online?

  MINI ID Onlinekonto ger dig möjlighet att se och ändra uppgifter själv när som helst. Du kan komma åt följande uppgifter och till och med ändra dem (om möjligt):

   

  • Personuppgifter
   Här kan du ändra dina personuppgifter såsom namn, postadress, e-postadresser, telefonnummer och födelsedag.
  • Kontodata
   Här kan du ändra dina kontodata som MINI ID e-post, lösenord, land och språkinställningar och visa dina länkade tjänster.
  • Samtyckesförklaringar
   Här kan du ge, ändra eller också helt återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden.
  • Mina inköpsorder
   Här hittar du information om dina inköpsorder, t.ex. av fordon och Connected-tjänster.
  • Mina betalningsmetoder
   Här kan du spara och ändra dina kreditkortsuppgifter.
  • Mina fordon
   Här kan du lägga till och ta bort dina fordon.
  • MINI Partner
   Här kan du ange och ändra dina föredragna MNI Partners (önskade partners).
  • Önskelista och varukorg
   Här kan du se och ändra dina sparade konfigurationer eller andra produkter som du har sparat.


  Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller om du vill göra ändringar i dessa uppgifter kan du kontakta MINI Kundsupport på telefon: 020-120 23 23 (måndag - fredag 08:00-16:00), eller via e-post: nordic.dataprivacy@bmw.se.

   

  Om du har några frågor angående MINI Partnerns användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta respektive MINI Partner direkt.

 • Kontakt med oss, dina rättigheter när det gäller dataskydd och din rätt att lämna klagomål till dataskyddsmyndighet

  Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter är det bäst att först kontakta MINI Kundsupport - antingen via e-post på nordic.dataprivacy@bmw.se eller via telefon på 020-120 23 23 (måndag - fredag 08.00-16.00).


  Som den person som berörs av behandlingen av dina personuppgifter (dvs. som den registrerade) kan du hävda vissa rättigheter gentemot oss enligt GDPR och andra relevanta dataskyddsbestämmelser. Följande avsnitt innehåller förklaringar om dina rättigheter som registrerad enligt GDPR. Beroende på arten och omfattningen av din begäran kommer vi att be dig att skicka den till oss skriftligen.

   

  Den registrerades rättigheter

  Enligt GDPR har du som registrerad rätt att hävda följande specifika rättigheter gentemot BMW Sverige:

   

  Rätt till tillgång (art. 15 GDPR): Du kan när som helst begära information från oss om de uppgifter som vi har om dig. Denna begäran om information gäller bland annat de kategorier av personuppgifter vi behandlar, de syften för vilka vi behandlar sådana personuppgifter, personuppgifternas ursprung om vi inte har samlat in dem direkt från dig och, i tillämpliga fall, de mottagare till vilka vi har överfört dina personuppgifter. Du kan kostnadsfritt få en kopia av dina personuppgifter från oss. Om du är intresserad av ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att debitera dig för de ytterligare kopiorna. 

   

  Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR): Du kan begära att vi korrigerar eller rättar dina personuppgifter. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla personuppgifterna (som vi har om dig och behandlar löpande) korrekta, fullständiga och uppdaterade baserat på den aktuella information som är tillgänglig för oss. 

   

  Rätt till radering (artikel 17 i GDPR): Du kan begära att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven för en sådan begäran är uppfyllda. Enligt Art. 17 GDPR kan detta till exempel vara fallet om

   

  • personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
  • du återkallar eller drar tillbaka ditt samtycke som ligger till grund för personuppgiftsbehandlingen, och det inte finns någon annan rättslig grund eller grund för behandlingen;
  • du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen, eller du invänder mot behandlingen av uppgifter för direkt marknadsföring;
  • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt;
  • behandlingen inte är nödvändig för att säkerställa efterlevnad av en rättslig skyldighet som kräver att vi behandlar dina personuppgifter, särskilt med avseende på lagstadgade lagringstider; inte är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


  Rätt till begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR):
  Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om

   

  • du bestrider personuppgifternas riktighet och det för den tidsperiod som vi behöver för att kontrollera personuppgifternas riktighet;
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter och begär i stället begränsning av användningen;
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
  • du har invänt mot behandlingen, i avvaktan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre eller har företräde framför dina. 

   

  Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): På din begäran kommer vi att överföra dina personuppgifter - om det är tekniskt möjligt - till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på ditt samtycke eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal. I stället för att få en kopia av dina personuppgifter kan du också begära att vi överför personuppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig som du anger. 

   

  Rätt till invändningar (art. 21 i GDPR): Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din särskilda situation, förutsatt att databehandlingen baseras på ditt samtycke eller på våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter. Det senare gäller inte om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller om vi behöver dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

   

  Personuppgiftsbehandling under gemensamt personuppgiftsansvar av BMW Sverige och en MINI Partner

  I den mån du vill utöva dina rättigheter enligt ovan med avseende på personuppgiftsbehandling som faller under gemensamt personuppgiftsansvar av BMW Sverige och en MINI Partner kan du kontakta både BMW Sverige och MINI Partnern. I den utsträckning som krävs för efterlevnad kommer BMW Sverige och MINI Partnern att utbyta relevant information. Observera att i vissa situationer kommer en annan part än den du har kontaktat att behöva kontakta dig för att hantera och tillgodose din rätt som registrerad. Om du till exempel begär tillgång till personuppgifter från MINI Partnern avseende den personuppgiftsbehandling som faller under gemensam kontroll av BMW Sverige och MINI Partnern, kan informationen också lämnas ut av BMW Sverige.

   

  Tidsfrister för tillgodoseende av den registrerades rättigheter

  Vi strävar i allmänhet efter att tillmötesgå alla förfrågningar inom 30 dagar. Denna period kan dock förlängas om det är nödvändigt på grund av skäl som rör den specifika rättigheten eller komplexiteten i din begäran.

   

  Begränsning av information för att tillgodose den registrerades rättigheter

  I vissa situationer, när det krävs enligt lag, kan det hända att vi inte kan ge dig information om alla dina personuppgifter. Om vi i ett sådant fall måste avslå din begäran om information kommer vi samtidigt att informera dig om skälen till avslaget. 

   

  Klagomål till tillsynsmyndigheter

  BMW Sverige tar dina farhågor och rättigheter på största allvar. Men om du anser att vi inte har hanterat dina klagomål eller farhågor på ett tillfredsställande sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss, på www.imy.se, till imy@imy.se eller Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

REFERENSTEXTER 

Kontaktuppgifter till MINI Kundsupport hos BMW Sverige.
 

Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter är det bäst att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

MINI Kundsupport
Vetenskapsvägen 10, Box 794
191 27 Sollentuna, Sverige
Telefon: 020-120 23 23
E-post: nordic.dataprivacy@bmw.se

Kontaktuppgifter till BMW Group-företag och dataskyddsombud.
 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

 

BMW M Kundtjänst
BMW M GmbH
Daimlerstr. 19
85748 Garching-Hochbrück
Telefon: +49 89 1250-16016

 

BMW M GmbH
Data Protection
Daimlerstr. 19
85748 Garching-Hochbrück
E-post: datenschutz@BMW-m.com

Rättslig grund för behandling av personuppgifter.

 

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter om en tillämplig rättslig grund tillåter oss att göra det. Vi kommer att behandla dina personuppgifter särskilt på grundval av Art. 6 och Art. 9 i GDPR och på grundval av samtycke som ges i enlighet med Art. 7 GDPR. Vi baserar bland annat behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grunder. Observera att denna lista inte är en fullständig eller uttömmande lista över rättsliga grunder utan endast ger exempel som är avsedda att göra de rättsliga grunderna mer transparenta.

 

 • Samtycke (Art. 6.1 a, Art. 7 GDPR, eller Art. 9.2 a, Art. 7 GDPR): Vi kommer att behandla vissa personuppgifter endast på grundval av ditt uttryckliga och frivilliga samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka eller återkalla ditt samtycke i efterhand. 
 • Fullgörande av avtal / åtgärder före avtalets ingående (Art. 6.1 b GDPR): Vi använder vissa personuppgifter för att initiera eller fullgöra ditt avtal med BMW Sverige och MINI Partners. 
 • Fullgörande av en rättslig förpliktelse (Art. 6.1 c GDPR): BMW Sverige omfattas av ett antal lagstadgade krav. För att uppfylla dessa krav måste vi behandla vissa personuppgifter.
 • Skydd av berättigade intressen (Art. 6.1 f GDPR): BMW Sverige kommer att behandla vissa personuppgifter för att skydda sina intressen eller tredje parts intressen. Sådan behandling får dock endast ske om dina egna intressen inte åsidosätts i det enskilda fallet. 

Säkerhetsåtgärder för platsdata.
 

Vissa tjänster kan endast tillhandahållas om du anger var du befinner dig eller var ditt fordon befinner sig. Vi tar sekretessen för dessa platsdata på största allvar. 
 

Därför skyddas dina platsdata (inklusive data som åtkommes som en del av fordonsunderhållet) med hjälp av följande försiktighetsåtgärder: 
 

 • De kommer att lagras i en form som kan spåras eller hänföras till dig eller ditt fordon endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte som du samtyckte till.
 • Personuppgifter samlas in och används i denna form endast om det är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda tjänsten.
 • Personuppgifter samlas också in och hämtas i denna form i den utsträckning som vi enligt lag är skyldiga att lagra och/eller lämna ut personuppgifterna.
 • Data för lokalisering av fordonet och data för lokalisering av en / din mobila terminal länkas endast om detta är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda tjänsten.
 • All annan användning av lokaliseringsdata för analysändamål ska göras på datauppsättningar som har anonymiserats i förväg.
 • Vi och din MINI Partner kan ha tillgång till fordonets spårningsdata, och BMW Sverige kan ha tillgång till spårningsdata för / din mobila enhet via de tjänster som de tillhandahåller (t.ex. MINI Connected).
 • Du kommer att få en detaljerad beskrivning av de överförda platsdata för tillhandahållande av platsspecifika tjänster när du köper fordonet eller när du aktiverar eller konfigurerar MINI Connected-tjänster eller MINI-appen.
 • Via MINI-appen eller direkt i fordonet - i den utsträckning det är tekniskt möjligt - kan du konfigurera om sådana data ska fortsätta att samlas in och behandlas av oss och därmed förhindra framtida datainsamling. Observera att vi kanske inte längre kan tillhandahålla vissa aspekter av våra tjänster om du begränsar insamlingen av platsdata.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER FÖR SKAPANDE AV ETT INDIVIDUELLT KUNDKONTO.

 

KONTAKTUPPGIFTER:

 • Namn
 • Titel
 • Adress
 • Hälsningsfras
 • E-post
 • Telefonnummer / Mobilnummer
 • Initialer
 • Fax


YTTERLIGARE PERSONLIG INFORMATION/PREFERENSER: 

 • Födelsedatum
 • Familjestatus
 • Familjemedlemmar
 • Körkort (typ)
 • Yrke
 • En möjlig tidpunkt när du behöver ett nytt fordon och ditt intresse för MINI-fordon och tjänster, samt dina förfrågningar om information och provkörningar etc.
 • Önskad MINI Partner
 • Hobbyer
 • Föredraget betalningssätt
 • Chassinummer (VIN) och andra attribut som är kopplade till det, t.ex. modell, utrustning, första registrering.
 • Företagsnamn, din relation till detta företag om du använder ett företagsfordon eller är vår kontaktperson för detta företag
   

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER:

 • Kundnummer / kund-ID
 • Avtalsnummer
   

KUNDHISTORIK:

 • Kundnöjdhet om dina MINI-konton resp. appar
 • Erhållna erbjudanden
 • Uppgifter om bilköp inkl. modell, konfiguration, inköpsdatum, registreringsdatum, registreringsnummer, beställningsdatum, leveransdatum, bil
 • Innehavare, listpris
 • Information om garanti
 • Restvärde
 • Uppgifter om inköp av delar, tillbehör och livsstilsprodukter
 • Uppgifter som samlats in från MINI Partner (t.ex. datum för fordonsöverlämning, kundförfrågningar, rådgivningsinformation, ansvarig säljare eller servicerådgivare, i förekommande fall, tid och typ av kontakt, servicehistorik)
 • Kampanjhistorik och svar (kund- och prospektvårdsprogram och direktmarknadsföringsaktiviteter)
 • Den information du lämnar, t.ex. om andra märken, begagnade fordon etc.
 • Deltagande i evenemang, plats
 • Förfrågningar, klagomål och servicehistorik


UPPGIFTER OM FORDONSANVÄNDNING:

Om du har ett Connected-konto och har anslutit ditt fordon i ditt konto, kan följande data användas utöver kontodata i respektive senaste status:

 

 • Bränslenivå
 • Återstående intervall
 • RTTI-data (inmatade navigeringsdata), om du har samtyckt till behandling av lokaliseringsdata
 • Utvändig temperatur
 • Plats (endast hyr- eller parkeringspositionen när fordonet är parkerat och endast om Connected-kontot är aktiverat och du har samtyckt till behandlingen av platsdata)
 • Körsträcka
 • Genomsnittlig hastighet, t.ex. per månad
 • Användning av digitala tjänster, t.ex. bokad tjänsteportfölj


APP / WEBBPLATS / SOCIALA MEDIER DATA:

I den mån vi kan identifiera dig personligen, t.ex. efter registrering eller inloggning, kan följande uppgifter användas utöver kontouppgifterna:

 

 • Genomsnittlig app-användningsdata (klickbeteende inom apparna).
 • Platsinformation, om du har samtyckt till behandling av platsdata
 • Användning av underhållning online (t.ex. hur ofta tjänsten används)
 • Användning av besökta BMW Group webbplatser
 • Cookie-data (beroende på ditt samtycke till cookie-policyn)
 • Webbplatsanvändning av MINIs sociala medier (t.ex. forumbesök och inlägg)
   

SAMARBETSPARTNER

 • Sixt
 • E.ON

 

FINANCIAL SERVICES

 • Avtalsdata (start-/slutdatum, löptid, körsträcka, delbetalningar).
 • Fordonsdata för rekommenderade fordon (tillgänglighet, jämförbarhet med rekommendation av liknande tillgängliga fordon)
 • In-equity-värde (beräkning utifrån aktuellt marknadsvärde, aktuellt bokfört värde och allmänt utdömda straffavgifter)
 • Konfigurationsdata (beräknade priser för att skapa ett nytt finansieringserbjudande)