Mini logo

Gammal webbläsare.

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Mini för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera din webbläsare
Boka provkörning

MER VERKLIGHETSNÄRA. MINDRE OSÄKERHET.

Nya regler för testmetoder för mätning av förbrukning, utsläpp och skadliga ämnen.

EU-körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) infördes 1992. Sedan dess har alla värden för bränsleförbrukning och utsläpp från fordon beräknats med hjälp av den metoden.

Från och med 1 januari 2020 har WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedure) helt ersatt den tidigare körcykeln NEDC. Den nya testmetoden kompletteras dessutom med ett utsläppstest där mätningen utförs direkt under körning på väg: RDE (Real Driving Emissions).

FRÅN NEDC TILL WLTP.

Mer realistiska förbruknings- och utsläppsvärden tack vare mer verklighetsnära testförhållanden. 
WLTP är en ny obligatorisk testmetod som alla biltillverkare måste använda för att fastställa utsläppsvärden och bränsleförbrukning. Eftersom WLTP-körcykeln ligger närmare verkliga förhållanden kommer metoden att ge mer realistiska resultat. Några av förändringarna jämfört med NEDC är en avsevärt längre körcykel (30 i stället för 20 minuter) och betydligt högre hastigheter. 

För att kunna räkna ut exakta koldioxidvärden provas inte bara standardutrustade bilar i den nya körcykeln, utan även bilar med extrautrustning. Det innebär att två värden kommer att anges för varje bilmodell: det lägsta och det högsta standardvärdet för förbrukning beroende på utrustningsnivå.

För bilar med en viss specificerad utrustning kan standardvärden beräknas direkt.

Tack vare WLTP kan du i framtiden se förbrukning och koldioxidvärde för varje enskild bil. Eftersom testvillkoren är mer realistiska än tidigare är det sannolikt att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för bilar med förbränningsmotor blir högre på papperet. För bilar med elmotor kommer den angivna räckvidden troligen att bli kortare.

BMW Group arbetar redan med att ställa om till den nya testmetoden och förbereder stegvis sitt framtida utbud med nya bilar, nya motorvarianter och tekniska modifieringar. På så sätt säkerställer vi att alla bilar i vårt modellprogram alltid är testade och godkända enligt WLTP.

Från och med september 2018 måste alla nya bilar som tillverkas i EU, Schweiz och Turkiet vara WLTP-testade. När omställningen sker på de olika marknaderna styrs av nationell lagstiftning. Senast december 2020 måste dock alla länder som tillämpar EU:s lagstiftning om fordonsregistrering garantera att det finns tillgång till WLTP-värden för alla bilar.

EN JÄMFÖRELSE MELLAN
NEDC OCH WLTP.

Här är de konkreta skillnaderna mellan den gamla och den nya körcykeln:

Körcykel NEDC WLTP
Testtid 20 minuter 30 minuter
Teststräcka 11 km 23,2 km
Andel på tomgång 25 % 13 %
Testfaser Stadskörning, landsväg, (blandad körning) Låg, medelhög, hög, extra hög, (blandad körning) samt "city" för elbilar och laddhybrider
Hastighet Medel: 34 km/h
Max: 120 km/h
Medel: 46,5 km/h
Max: 131 km/h
Temperatur 20-30 °C
Kallstart
14 °C (testat vid 23°C, korrigerat för 14 °C)
Kallstart
Extrautrustning Tas inte med i beräkningen. Hänsyn tas till all extrautrustning och dess inverkan på aerodynamik, vikt och rullmotstånd.

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Förutom WLTP-uppgifter är alla biltillverkare också skyldiga att ange RDE-värden (Real Driving Emissions) från och med september 2018. Vid RDE-tester mäts utsläpp av skadliga ämnen, till exempel partiklar och kväveoxider (NOx), direkt under körning på väg. På så sätt fastställs genomsnittliga utsläppsvärden som kan förväntas uppkomma vid faktisk körning i vardagen.

För att ytterligare reducera utsläppen av skadliga ämnen använder BMW olika metoder för avgasrening i sina bilar, bland annat BluePerformance med SCR-katalysator och partikelfilter i diesel- och bensinmodeller. Därmed klarar BMW de lägre gränsvärdena i avgasnormen EU6c, som alla nytillverkade bilar måste uppfylla från och med hösten 2018. Den nya EU6c-normen anger ett lägre gränsvärde för bensindrivna bilar än EU6b. För dieseldrivna bilar gäller samma gränsvärde som tidigare.

EU:s avgasnormer: Lägre värden. Större utmaningar.

EU:s avgasnormer anger de gränsvärden som gäller inom EU för utsläpp av till exempel kväveoxider och partiklar. Gränsvärdena varierar beroende på motor och biltyp. För att förbättra luftkvaliteten och minska påverkan på klimatet skärps dessa gränsvärden allt mer. Det leder till nya utmaningar för biltillverkarna.

MILSTENAR.

September 2017 Övergången till WLTP och RDE sker stegvis från september 2017.
September 2018 Alla nya bilar måste vara WLTP-certifierade och uppfylla gränsvärdena för partikelutsläpp i RDE-testet. Det gör att det går att jämföra koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning mellan alla nya bilar.
September 2019 Alla nytillverkade och nyregistrerade bilar måste också klara gränsvärdet för kväveoxider i RDE-testet.
September 2020 WLTP-uppgifter måste finnas tillgängliga för samtliga bilar i alla länder som tillämpar EU:s lagstiftning om fordonsregistrering.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP.

BMW Group följer de nya testmetoderna WLTP och RDE. Mer information om testmetodernas historia och framtid finns informationsbladet nedan (PDF 2,3 MB). 

Ladda ner Consumption & Emissions

VANLIGA FRÅGOR

VAD ÄR WLTP?

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) är en körcykel för lätta fordon som standardiserats för att kunna användas globalt. WLTP börjar gälla för alla nya bilar i september 2018 och innebär att de enligt lag ska provas med en ny testmetod, som ger mer realistiska värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. WLTP ersätter stegvis den tidigare körcykeln NEPC. Mer information finns på http://wltpfacts.eu/

VAD INNEBÄR WLTP-KÖRCYKELN?

En bils förbrukning och utsläpp beror bland annat på körstil. Därför har kördata från hela världen samlats in för att användas i WLTP. Utifrån dessa data har fyra representativa testfaser med olika snitthastighet definierats: låg, medelhög, hög och extra hög. Dessa faser innehåller olika kraftiga accelerationer, antal inbromsningar och stopp för att efterlikna verkliga körsituationer så mycket som möjligt. Körcykeln består av en kombination av dessa faser.

VAD GÖR BMW GROUP FÖR ATT MÖTA KRAVEN I DEN NYA WLTP-METODEN?

BMW Group arbetar redan nu med att ställa om till den nya testmetoden och förbereder stegvis sitt framtida utbud med nya bilar, nya motorvarianter och tekniska modifieringar. På så sätt säkerställs att alla bilar i vårt modellprogram alltid uppfyller de krav och regler som ställs i gällande lagar och bestämmelser. Du kan alltid lita på att bilar från BMW Group uppfyller kraven i lagar och bestämmelser. Detta bekräftas av resultaten i officiella undersökningar på nationell och internationell nivå.

VAD INNEBÄR WLTP FÖR MIG?

När WLTP införs kommer de värden som anges för förbrukning och koldioxidutsläpp att ligga närmare värdena vid verklig körning. Testmetoden WLTP tar även med eventuell extrautrustning i beräkningen, vilket gör värdena mer realistiska eftersom de tar hänsyn till hur just din bil är konfigurerad. Samtidigt innebär siffror som ligger närmare verkligheten att bilar med förbränningsmotor får högre förbruknings- och koldioxidvärden och att elbilars och laddhybriders angivna räckvidd sänks. Beroende på vilka lagar och bestämmelser som gäller i olika länder kan även skatter som baseras på koldioxidvärdet påverkas. Mer information finns på http://www.caremissionstestingfacts.eu/

VAD ÄR RDE?

Förkortningen RDE står för Real Driving Emissions. Detta är en ny metod att beräkna utsläpp av skadliga ämnen som kväveoxider (NOx) och dieselpartiklar. Den avgörande skillnaden är att mätningen utförs vid körning på väg under realistiska förhållanden och inte i ett laboratorium. Mätningen görs genom att en portabel utsläppsmätutrustning (Portable Emissions Measurement System, PEMS) ansluts till testbilens avgasrör. Mer information finns på http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions-test/#

VAD ÄR EU6?

EU6 är den nu gällande avgasnormen för utsläpp och skadliga ämnen. Den anger lägre gränsvärden för utsläpp av partiklar och kväveoxid från bilar än den tidigare normen EU5. Från och med september 2018* är det avgasnormen EU6c som gäller och därmed sänks gränsvärdena för partikelutsläpp för bensindrivna bilar ännu mer. För dieseldrivna bilar gäller dock samma partikelgränsvärden som tidigare. Med EU6d-TEMP från och med september 2019* och EU6d från och med januari 2021* sänks gränsvärdena för partiklar och kväveoxider ytterligare något för att motsvara RDE-testmetoden. *Gäller nya bilar. För nya bilmodeller gäller den nya avgasnormen ett år tidigare.

VAD ÄR EN SCR-KATALYSATOR (SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION)?

För att ytterligare reducera bilars avgasvärden tillförs en vätska som kallas AdBlue till dieselmotorernas avgassystem. Tack vare SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction) med AdBlue-insprutning reduceras utsläppen av kväveoxider med upp till 90 procent. Det som återstår är vattenånga, kväve och koldioxid.

VAD ÄR BLUEPERFORMANCE?

BMW Group använder BluePerformance-tekniken för att bilarna ska släppa ut ännu mindre kväveoxider. Tack vare denna metod kan dieselmotorns utsläppsvärden optimeras ytterligare. Förutom partikelfilter och NOx-fälla är vissa modeller också utrustade med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) med AdBlue-insprutning, vilket ytterligare minskar mängden kväveoxider i avgaserna.

VAD INNEBÄR WLTP FÖR ELBILAR OCH LADDHYBRIDER?

Eftersom elbilar och laddhybrider huvudsakligen används i städer omfattar WLTP-körcykeln inte bara de fyra faserna med låg, medelhög, hög och extra hög hastighet, utan också en extra femte fas: ”city”. Den är en kombination av de hastigheter som oftast används i stadstrafik, nämligen låg och medelhög hastighet. Det gör att mer realistiska räckviddsuppgifter kan anges.